นโยบายด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอเอสเฟิร์ส จำกัด มีความมุ่งมั่นในการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศโดยให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบบริหารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยมีนโยบายในการดำเนินดังนี้

 • บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎระเบียบ, ข้อบังคับ, ประกาศ, คำสั่ง และมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

 • บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการบริหารคุณภาพงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ให้ได้ตามมาตรฐานตรงตามข้อกำหนดเพื่อตอบสนองความพึงพอใจและความคาดหวังของลูกค้า

 • บริษัทฯ จะสนับสนุนและส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน อย่างต่อเนื่องและจะจัดงบประมาณให้เพียงพอและมีความเหมาะสม

 • บริษัทฯ จะส่งเสริมด้านความปลอดภัย โดยจะจัดฝึกอบรมให้ความรู้ ทบทวนและฝึกซ้อมตลอดจนจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน  อย่างต่อเนื่องและมีการเตรียมพร้อมอยู่เสมอ

 • บริษัทฯ จะจัดเตรียม จัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ให้พนักงานได้ใช้ และสวมใส่ป้องกันตามความเหมาะสมต่อลักษณะและการปฏิบัติงานของพนักงาน

 • บริษัทฯ จะเอาใจใส่ สำรวจตรวจตราในเรื่องความปลอดภัย และเข้มงวดกวดขันให้พนักงานปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยของบริษัทฯ ตลอดจนการเอาใจใส่ ควบคุมดูแลให้พนักงานสวมใส่และใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดอย่างเคร่งครัด

 • บริษัทฯ จะยกระดับและพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในบริษัทฯและ สถานที่ทำงาน โดยจัดทำ ความสะอาดโดยรอบบริเวณบริษัทฯอยู่เสมอ เพื่อให้มีความปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมที่ดีถูกสุขลักษณะ อันนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตการทำงานและสุขภาพที่ดี โดยทั่วกันของพนักงาน

 • บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการให้ความร่วมมือของพนักงานในการปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ความสำเร็จในการป้องกันอุบัติเหตุ โดยถือเป็นปัจจัยหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 • บริษัทฯ ถือว่าความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องมีความปลอดภัยเป็นหน้าที่ของพนักงาน และผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นที่จะต้องถือปฏิบัติและรับผิดชอบ

 • บริษัทฯ ถือว่าพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการป้องกันอุบัติเหตุ และรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทฯยินดีรับข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่างๆ ของพนักงาน โดยจะนำไปพิจารณา ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่พนักงานมากที่สุด

 • ในกรณีที่พนักงานได้รับอุบัติเหตุจากการทำงาน บริษัทฯ จะให้การเอาใจใส่ดูแลและพิจารณา ให้ความช่วยเหลือพนักงานผู้ได้รับอุบัติเหตุให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้ตามสมควร

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

มีแนวปฏิบัติเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ การกำกับดูแลกิจการที่ดี การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม     การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม   การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการจัดทำรายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 • การกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯจะจัดให้มีระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อลูกค้ารวมถึงผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อนำไปสู่ความเติบโตอย่างยั่งยืนของกิจ

 • การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม บริษัทฯเชื่อว่าการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นกับผู้เกี่ยวข้อง อันจะเป็นผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯในระยะยาว ดังนั้นบริษัทฯ จะไม่เห็นแก่ผลประโยชน์อื่นที่อาจได้มาจากการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม 

 • การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญของธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มผลผลิตดังนั้น บริษัทฯจะปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ ตลอดจนได้รับโอกาสในการฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะในการทำงาน 

 • ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง โดยความสำเร็จของโครงการในอดีตและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้บริษัทฯสามารถรักษาสมรรถนะในการแข่งขันไว้ได้ดังนั้นบริษัทฯ จะรักษามาตรฐานของสินค้าและบริการให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา 

 • การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งและมีการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นเป็นสิ่งที่เกื้อหนุนการดำเนินงานของธุรกิจดังนั้นบริษัทฯ จะจัดกิจกรรมทางสังคมและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคม ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การส่งเสริมการจ้างงาน และการจัดโครงการพัฒนาชุมชนต่างๆ 

 • บริษัทฯไม่เลือกปฏิบัติด้านเชื้อชาติ  ศาสนา  เพศ และคนพิการ  

 • การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันสังคมให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมมาก การดำเนินโครงการที่มีการป้องกันผลกระทบต่อส่งแวดล้อมเป็นอย่างดีย่อมช่วยให้บริษัทฯสามารถดำเนินโครงการก่อสร้างได้อย่างราบรื่นและเสร็จทันเวลาดังนั้นบริษัทฯ จะมีการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และจะเข้าไปมีส่วนร่วมกับภาคส่วนอื่นๆของสังคมในการจัดกิจกรรมเพื่อรักษาและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วย

สอบถามข้อมูล

ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากเรา

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.
[contact-form-7 id="131" title="Contact Page Form"]